Vergunningen en bestuursrecht

Vele overheden

Het recht omtrent het nemen van besluiten en beschikkingen en de verlening of weigering van vergunningen door de verschillende daarmee belaste overheden en bestuursorganen in Nederland is uitermate divers. Allereerst moet, wanneer een hogere of lagere overheid of bestuursorgaan een beschikking neemt of weigert, worden nagegaan of die beschikking door het betreffend orgaan had mogen worden genomen en of de beschikking aan alle eisen van behoorlijk bestuur voldoet.

Behoorlijk bestuur

Bij die eisen van behoorlijk bestuur zijn dan met name de vragen of er een redelijke belangenafweging is gemaakt en of de beschikking wel ten behoeve van het doel van de betreffende regelgeving is genomen naast alle andere eisen van behoorlijk bestuur van groot belang.

Termijnen

Ook dienen alle beroeps en bezwaar termijnen zorgvuldig te worden bewaakt en is het van het grootste belang een juiste inschatting van de bewijstechnische kant van de zaak te maken. In tegenstelling tot het burgerlijk recht en het strafrecht wordt het bestuursrecht voornamelijk gekenmerkt door een vrije bewijsleer. Partijen moeten zoveel mogelijk bewijs aanleveren om hun stellingen aannemelijk te maken en de bestuursrechter is vrij in de beoordeling daarvan.

Bezint eer gij begint

Bepaald niet de eenvoudigste tak van sport in het Nederlands recht en ook niet altijd de meest bevredigende. Overheden hebben bij de bestuursrechter, afhankelijk van het soort zaak, namelijk vaak een streepje voor omdat deze, zoals dat heet alleen maar marginaal toetsen. Dat betekent in de praktijk dat zelfs als de rechter zelf eigenlijk vind dat u het grootste gelijk van de wereld maar de rechter zich kan voorstellen dat er redelijk denkende mensen zijn die vinden dat de overheid in het gelijk gesteld moet worden de rechter, wettelijk verplicht is in uw nadeel te beslissen.

Maar zelfs als de overheid door de rechter in het ongelijk zijn gesteld, kan deze in veel gevallen opnieuw de door de burger gevraagde beslissing kunnen weigeren alleen dan op gronden die in overeenstemming zijn met de uitspraak van de bestuursrechter. Bijvoorbeeld wordt eerst de vestiging van een buurtsuper geweigerd op basis van een bestemmingsplan, daarna op basis van te verwachten verkeersoverlast en wanneer ook dat door de rechter niet wordt gehonoreerd ook nog eens in verband met de te verwachten milleuproblemen.

De ondernemer mag al die tijd zijn winkel niet openen en is misschien wel 6 jaar verder tegen de tijd dat de vergunning uiteindelijk wordt verleend. Het is daarom verstandiger eerst een toezegging van de vergunning verlenende instantie te hebben alvorens wezenlijk in bepaalde bedrijfsactiviteiten te investeren. Procederen tegen de overheid is, hoewel uiteindelijk lang niet altijd zonder resultaat, meestal niet de meest aangewezen methode om succesvol te ondernemen.

Beloofd is beloofd

Anders ligt het natuurlijk als een vergunningverlenende instantie afspraken niet nakomt of aantoonbaar verwachtingen heeft gewekt of wanneer een bestaande ondernemer door overheidshandelen in de problemen dreigt te komen.

Wanneer u als ondernemer geconfronteerd wordt met problemen omtrent vergunningen, subsidies, ontheffingen, bestemmingsplannen enz. schroom ook dan niet een afspraak te maken met de bedrijfsjuristen van Ostrea.