Leveringsvoorwaarden

Betaal- en Leveringsvoorwaarden

Online diensten Ostrea Consult doo met ingang van 1 januari 2015

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ostrea, Ostrea Consult doo gevestigd te Novi Sad, Servië geregistreerd bij het Servische handelsregister onder nummer 20699019.

Fair use beleid, door Ostrea worden in principe géén kosten in rekening gebracht voor het aanbrengen van wijziging in de vennootschappen of vennootschappelijke structuren die zij voor haar cliënten onderhoud. Ostrea is de mening toegedaan dat het kosteloos aanbrengen van wijzigingen en het kosteloos aanvragen van documenten onderdeel uitmaakt van een helder prijsbeleid en goede serviceverlening. Wanneer echter naar de mening van Ostrea hiervan op een onredelijke manier door cliënten gebruik zou worden gemaakt dan behoud Ostrea zich het recht voor om, wanneer per periode van 6 kalendermaanden meer dan 5 maal wijzigingen worden aangebracht en of documenten worden opgevraagd, daarna per wijziging of opvraging € 45,- in rekening te brengen.

Voorwaarden:

1. Betaling van het verschuldigde bedrag dient door middel een creditcard-, Paypal-, of Ideal betaling vooraf te worden voldaan dan wel zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de nota door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN rekeningnummer RS3533.0007.0100.0934.5446 (Crédit Agricole Srbija) ten name van Ostrea Consult doo te Novi Sad, Servië.

2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Ostrea bevoegd nakoming van de verbintenis op te schorten zelfs wanneer dit zou leiden tot uitschrijving van de vennootschap c.q. de vennootschappelijke structuur. Het oprichtingsbedrag blijft in dat geval onverminderd verschuldigd.

3. Ostrea zal na het ontvangen van de opdracht de vennootschappelijke structuur inrichten zoals overeengekomen. Documenten worden binnen 2 werkdagen per email geleverd. Indien nodig verstrekt Ostrea de betreffende documenten tevens per reguliere post.

4. Om de vennootschappelijke structuur in stand te houden is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd voor iedere 12 kalendermaanden vanaf het tot stand komen van de overeenkomst. Dit bedrag is per ondeelbare periode van 12 kalendermaanden verschuldigd, wanneer gedurende deze periode de overeenkomst door cliënt zou worden beëindigd of opgezegd is derhalve geen restitutie van betaalde jaarbijdragen verschuldigd.

5. Om de vennootschappelijke structuur te wijzigen alsmede voor het opvragen van documenten zijn géén kosten verschuldigd (Fair-use beleid).

6. Ostrea zal een opdracht tot wijziging in de structuur binnen 2 werkdagen verwerken. Voor het opvragen van documenten geldt een termijn van 2 werkdagen. Voor documenten die door een derde worden geleverd geldt de leveringstermijn van deze derde partij plus 2 werkdagen.

7. Cliënten van Ostrea kunnen op ieder gewenst moment zonder opgave van redenen de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting tot het voldoen van jaarbijdragen opzeggen. Cliënten van Ostrea zijn vanaf dat moment geen enkele betaling meer aan Ostrea verschuldigd. Ostrea zal vanaf dat moment alle werkzaamheden ten behoeven van de vennootschap c.q. vennootschappelijke structuren beëindigen, hierbij inbegrepen het recht van cliënt om de vennootschap op een door Ostrea ter beschikking gesteld adres te registreren.

8. Voor het door Ostrea bij het Britse handelsregister laten ontbinden van de vennootschap c.q. de vennootschappelijke structuur, de zogenoemde “striking of procedure” is een bedrag van € 145,- verschuldigd.

9. Na ontbinding als omschreven in art. 8 is er geen jaarbijdrage als bedoeld in art. 4 meer verschuldigd.

10. Van deze voorwaarden kan niet anders dan bij overeenkomst worden afgeweken. Ostrea behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen in welk geval cliënt het recht heeft de vennootschap c.q. vennootschappelijke structuur kosteloos te laten ontbinden door Ostrea. De ontbindingskosten zoals omschreven in art. 8 van deze voorwaarden zijn dan niet van toepassing.

11. Bij geschillen over uitleg van deze voorwaarden is de rechter bevoegd in de jurisdictie waar de betreffende vennootschap c.q. vennootschappelijke structuur is gevestigd ten aanzien waarvan het geschil zich voordoet.

Ga terug naar de contactpagina