Fiscalisten & Belastingadviseurs

Wat te doen als de Fiod bij u binnenvalt?
Een inval van de Fiod komt altijd onverwachts.


Bedenk nu al hoe u het beste kunt handelen als het u overkomt


Waarom valt de Fiod bij u binnen?.

Fiod staat voor Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst, grofweg kan gezegd worden dat de Fiod de opsporingsdienst van de Belastingdienst is. Wanneer de belastingdienst stelt dat er strafbare feiten zijn gepleegd dan doet zij daarvan aangifte bij haar eigen Fiod die dan vervolgens gaat onderzoeken of een strafbaar feit kan worden bewezen.

Wanneer de Fiod bij u binnenvalt dan is er een groot verschil met de de politie. Wanneer de politie ergens binnenvalt dan staat op dat moment vast dat er een ernstig strafbaar feit is gepleegd.

De politie valt binnen om de vermoedelijke daders te arresteren of omdat zij verwacht bewijzen te vinden waarmee zij aan kan tonen wie de dader van dat strafbare feit is maar dat er werkelijk een strafbaar feit is gepleegd staat vast, de politie wil de dader opsporen en vervolgen.

Net andersom

Wanneer de Fiod bij u binnenvalt is dat heel anders, een belastingambtenaar zegt te vermoeden dat er mogelijk een strafbaar feit is gepleegd maar dat dat is gebeurd staat op dat moment allerminst vast. Erger nog de kans is levensgroot, al is het statistisch niet bewezen, maar alles wijst er op, dat wanneer de Fiod ergens binnenvalt er in de meerderheid van de gevallen alleen maar sprake is van een hoogoplopend geschil van mening tussen de belastingdienst en de belastingplichtige waarbij de controlerend ambtenaar uit strategische overwegingen de stelling in heeft genomen dat er valse aangifte is gedaan. Immers de belastingplichtige heeft de aangifte zo gedaan zoals hij, en meestal ook zijn adviseur of accountant, van mening is dat dat naar eer en geweten in overeenstemming met de wet en regelgeving moest of in elk geval kon worden gedaan. Omdat er dan echter volgens het door de belastingdienst gehuldigde maar uiterst dubieuze "fair share principe" in de visie de belastinginspecteur te weinig belasting zou moeten worden betaald stelt deze zich formeel op het standpunt dat er onjuiste en dus frauduleuze aangifte is gedaan.

Op gespannen voet met de regels van de democratische rechtstaat staat dat op dat moment de inspecteur zich er terdege van bewust zou moeten zijn dat, zelfs wanneer de visie van de belastingplichtige onjuist zou blijken te zijn ieder opzet tot fraude ontbreekt. Vaak is immers de enige manier om een fiscaal geschil van inzicht aan de rechter voor te leggen immers gewoon de aangifte maar te doen volgens het eigen inzicht en de reactie van de inspecteur daarop maar af te wachten.

De Fiod heeft een vermoeden

Gaat u er daarom, op het moment dat de Fiod bij u binnenvalt of als de Fiod u als verdachte of als getuige wil verhoren, rustig van uit dat u niets heeft misdaan en ook niets te vrezen heeft, u weet dat u niets heeft misdaan en dat u de wet niet heeft overtreden.

In tegenstelling tot de politie, die op het moment dat zij een verdachte als zodanig aanmerkt een sluitend beeld heeft van waarom zij die verdachte als verdachte aanmerkt, heeft de Fiod doorgaans alleen maar de verklaring een aangifte van een belasting inspecteur die uit strategische overwegingen formeel, vaak tegen beter weten in, heeft verklaard dat er vermoedelijk valse of onjuiste belastingaangifte is gedaan. terwijl er in werkelijkheid waarschijnlijk niets is gebeurd wat de wetgever ooit strafbaar heeft willen stellen.

U heeft het recht om te zwijgen

U heeft het recht om te zwijgen, alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden. Vanaf het moment dat de ambtenaren van de Fiod u als verdachte willen verhoren zullen zij u daarop wijzen. Ook wanneer zij u als getuige willen horen heeft u echter het recht om te zwijgen maar zult u daar meestal niet door de Fiod ambtenaren op gewezen worden.

Erger nog wanneer u als getuige aangeeft om om u moverende reden niet te willen getuigen dan is in de praktijk de kans groot dat de Fiod ambtenaar u zal zeggen dat u verplicht bent te getuigen echter zonder dat hij u er daarbij vertelt dat dat alleen zo is wanneer u als getuige wordt gedagvaard en dat u dan alleen maar ten overstaan van de rechter en desgewenst in het het bijzijn van uw advocaat hoeft te verklaren.

Wilt u een partijtje boksen tegen Rico Verhoeven?

U bent geen belastingexpert, u bent geen strafrechtexpert en u bent geen expert in verhoortechnieken. De ambtenaren van de Fiod zijn dat wel. De kans dat u door het verhoor met de Fiod in te gaan zonder professionele rechtsbijstand ook maar iets zult kunnen winnen, is even groot als de kans dat u een schaakwedstrijd tegen Magnus Carlson zult winnen.

Alles wat u zegt, zegt u waarschijnlijk vanuit een goed bedoelde houding om de Fiod ambtenaren duidelijk te maken waar het mogelijk een misverstand zit en om hen duidelijk te maken wat er werkelijk aan de hand is. Maar u bent geen strafrechtexpert en u bent geen belastingexpert. Stel u antwoord op de vraag: U heeft de inkomsten die u had uit de verkoop van de schilderijen die uw vrouw maakte in uw aangifte verzwegen, waarom heeft u dat gedaan? antwoord met: Ik weet dat niet meer.

De ambtenaar maakt in keurige proces-verbaaltaal het proces-verbaal op en daarin komt te staan: U vraagt mij waarom ik de opbrengsten uit de verkoop van de schilderijen van mijn vrouw in mijn aangifte heb verzwegen, ik kan u zeggen dat ik mij niet meer kan herinneren waarom ik dat heb gedaan.

U kunt zich in die weergave van het verhoor vinden en ondertekent het proces-verbaal en daarmee uw bekentenis. Dit terwijl u niet meer precies wist of u de schilderijen nou buiten de aangifte heeft gelaten omdat zij van uw vrouw waren en dus niet in uw aangifte maar in die van uw vrouw thuis horen of omdat u er van uit ging dat u inkomsten uit een hobby sowieso niet hoeft op te geven. Maar helaas heeft u zojuist bekend dat u wist dat u valse aangifte deed, uw advocaat zal er een harde dobber aan hebben dat ongedaan te maken.

Voorkom misverstanden, beroep u op uw zwijgrecht.

Te veel om op te noemen

Wij zouden hier een waslijst met tips en adviezen kunnen geven over wat u wel en niet moet doen als de Fiod bij u binnenvalt of u arresteert, u kunt dat waarschijnlijk allemaal niet onthouden en wat echt het belangrijkste is bent u dan mogelijk vergeten. Daarom houden wij de lijst kort:

* Weest hoffelijk, vriendelijk en beleefd, de ambtenaren van de Fiod zijn dat doorgaans ook, desgevraagd kunt u zich legitimeren en vertellen wie u bent en waar en wanneer u geboren bent.

* Vraag of u verdachte bent en zo ja, waarvan u precies wordt verdacht en waarom u daarvan wordt verdacht, wacht de antwoorden af maar reageer daar niet op.

* Wanneer u verdachte bent beroept u zich vervolgens op uw zwijgrecht

* Wanneer u getuige bent geeft u aan uitsluitend in het bijzijn van een advocaat te willen worden gehoord

* In geval er sprake is van een doorzoeking geef dan aan dat u daarvoor geen toestemming geeft zonder eerst uw advocaat te raadplegen.

* Bel uw advocaat en beroep u voor het overige op uw zwijgrecht, telkens wanneer u iets wordt gevraagd geeft u aan dat u zich op uw zwijgrecht beroept en voor het overige zwijgt u ook daadwerkelijk tot uw advocaat u verteld dat u zich niet langer op uw zwijgrecht hoeft te beroepen.