Veel gestelde vragen


Vragen over de Engelse Limited

De Limited is bij oprichting aanmerkelijk goedkoper dan de Nederlandse BV, maar door de jaarlijkse onderhoudskosten ben je dan na een paar jaar toch juist weer duurder uit?

Sinds de inwerking treding van het nieuwe BV recht zijn de tarieven voor het oprichten van een BV flink gedaald er zijn enkele notarissen die adverteren met een vanaf prijs die niet veel hoger ligt dan die van een Engelse Limited of Euro-BV. Praktijk echter dat u, de bijkomende kosten meegerekend voor het oprichten van een Nederlandse BV in totaal toch meestal tenminste een bedrag betaald van meer dan € 1000,- Afhankelijk van wat u uiteindelijk precies voor het oprichten van een Nederlandse BV betaald zal het omslagpunt daardoor soms zelfs al na een jaar of drie zijn bereikt.

Voor iedere aandeelhouders- bestuurs- of statutenwijziging is bij een Nederlandse BV echter de tussenkomst van een notaris wettelijk verplicht. De kosten van ieder van deze wijziging liggen bij de Nederlandse BV in de praktijk vaak zelfs hoger dan de kosten van oprichting maar bedragen in de praktijk tenminste zo'n €600,- à €700. Als cliënt van Ostrea regelt u dezelfde wijzigingen voor de Engelse Limited of Euro-BV echter kostenloos vanachter uw bureau op de website van Ostrea.

Al bij één bestuurs-, aandeelhouders- of statutenwijziging per drie jaar is de Engelse Limited niet alleen bij oprichting maar juist ook met betrekking tot de jaarlijkse kosten aanzienlijk voordeliger.

Daarnaast bespaard u ook nog eens op de kosten die de verplichte publicatie van de jaarcijfers met zich meebrengen. Naast alle juridische en fiscale voordelen die het ondernemen met een Limited of Euro-BV met zich meebrengt bent u ook voor wat betreft de kosten met deze vennootschapsvormen vaak nog een een stuk voordeliger uit.

Welke belastingen moet ik met een Limited Company in Nederland betalen?

Wanneer u met de Limited een Nederlandse onderneming drijft dan is voor de Nederlandse belastingwetgeving volstrekt gelijk aan de Nederlandse BV, de Nederlandse NV of de Euro-BV. U betaald met de limited dus precies dezelfde soorten belasting en tegen precies dezelfde tarieven als die u met een Nederlandse BV, NV of Euro-BV zou moeten betalen. Het voordeel van de Limited zit in de betere afscherming van uw privè-aansprakelijkheid, de snelle eenvoudige oprichting, de internationale uitstraling, het kostenloos kunnen wijzigen van statuten en het eenvoudiger overdragen van aandelen en de lage oprichtings-kosten. Fiscaal is er in dat opzicht geen enkel verschil met de Nederlandse BV.

Wel is het zo dat de Engelse Limited zich als gevolg van het Britse nationaliteitsbeginsel aanmerkelijk makkelijker laat inpassen in internationale structuren waarin dan het Engelse fiscale recht van toepassing is hetgeen binnen dat soort structuren aanmerkelijk voordeliger is en aanmerkelijk meer rechtszekerheid biedt dan het Nederlandse belastingrecht.

Moet ik met een Limited Company in Engeland belasting betalen?

Wanneer de Limited Company in Nederland wordt ingeschreven en in Nederland zijn activiteiten zal gaan hebben is de Limited Company in Nederland belastingplichtig en hoeft zij in het Verenigd Koninkrijk geen aangifte te doen en geen belasting te betalen.

Wanneer de onderneming in of vanuit het Verenigd Koninkrijk zou gaan ondernemen dan zijn de Britse belastingregels natuurlijk wel van toepassing.

Hoe kan ik de directie of het bestuur van mijn onderneming wijzigen?

De opdracht tot het toevoegen of wijzigen van een directeur of bestuurder kunt u eenvoudig online via de website van Ostrea doorgeven. Ook statuten wijzigingen, wijzigingen in aandeelhouderschap of het opvragen van documenten e.d. kunt u, als cliënt van Ostrea, op diezelfde wijze gratis (fair use) via de website van Ostrea zelf regelen. Wanneer u daar, om welke reden dan ook de voorkeur aan geeft kunt u als directeur of bestuurder van de Limited ook zelf deze zaken regelen bij het Britse handelsregister daar zijn dan vaak wel enige kosten aan verbonden.

Kan ik met de Limited Company in Nederland onroerend goed aankopen?

De Limited Company kan net als iedere andere natuurlijke of rechtspersoon alle goederen en zaken aankopen, in eigendom hebben en verkopen. De Limited kan dus net als iedere andere vennootschap probleemloos onroerend goed aankopen, bezitten en weer verkopen.

Mogelijk zal wel de Notaris bij de overdracht, naast het Nederlandse KvK uittreksel, documenten betrefende de inschrijving in het Verenigd Koninkrijk willen inzien. Al deze documenten worden u door Ostrea zonder extra kosten ter beschikking gesteld.

Kan ik een auto of motorfiets op naam van de Limited bij de RDW registreren?

Wanneer de Limited Company in Nederland wordt ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel dan kunt u probleemloos het kenteken van auto's of motoren op naam van die Limited zetten.

Alle voertuigverplichtingen en de kosten daarvan rusten dan op de Limited.


Vragen over de Euro-BV

Ben ik met de Euro-BV in Nederland of in Engeland belastingplichtig?

De Nederlandse werkmaatschappij in deze structuur is een z.g. open Commanditaire Vennootschap dit brengt met zich mee dat zij over haar activiteiten in Nederland vennootschapsbelastingplichtig is. De Limited heeft in princiepe geen zelfstandige activiteiten en heeft uitsluitend een deelneming in de commanditaire vennootschap en zal daarom zowel in Nederland als in Engeland geen belasting hoeven betalen.

Dit verandert wanneer via de Ltd. dividend wordt uitgekeerd aan natuurlijke personen. Er moet dan over die winstuitkeringen dividendbelasting worden betaald. Wanneer u de winst uitkeert binnen een holding of Joint-Venture constructie is de deelnemingsvrijstelling van toepassing en is die winstuitkering onbelast.

Mijn accountant/boekhouder/administrateur zegt dat ik helemaal geen BV, Euro-BV of Ltd. nodig heb en dat ik beter met een eenmanszaak of vof kan blijven werken?

Uw accountant, boekhouder of administrateur beoordeelt waarschijnlijk uitsluitend de fiscale aspecten. Wanneer u weinig of geen winst maakt is het goed mogelijk dat het fiscaal onvoordelig is om uw onderneming in een BV, Ltd. of Euro-BV om te zetten omdat de fiscale kleine ondernemers voordelen dan zwaarder wegen dan de voordelen van de vennootschapsbelasting, dat nadeel kan zelfs tot enkele honderden euro`s per jaar oplopen.

Juist voor de kleine startende ondernemer zijn echter de scheiding van privé- en zakelijk en de beschermings en aansprakelijkheidsvoordelen die een vennootschaps of trustconstructie biedt vaak veel belangrijker dan de fiscale. Immers hoe minder winst er wordt gemaakt hoe groter het risico dat het op een kwade dag tot een faillissement komt.

Bedenk ook dat er bij het inbrengen van een al bestaande onderneming in een vennootschaps of truststructuur fiscaal soms moet worden afgerekend en dat dat een kostbare aangelegenheid kan zijn. Juist daarom kan het verstandig zijn om nu als startende ondernemer wat fiscale voordeeltjes voor kleine ondernemers te laten liggen en de onderneming met het oog op de toekomst direct al in een solide vennootschaps- of holding-structuur onder te brengen.

Mijn accountant/boekhouder/administrateur zegt dat wanneer ik met een Engelse Ltd. of Euro-BV aan het werk ga, dit alleen maar lastig is en vragen van de belastingdienst zal oproepen?

Uw accountant, boekhouder of administrateur leest vermoedelijk zijn vakliteratuur niet, vraag hem zijn inhoudelijke argumenten op papier te zetten, wij zullen deze dan graag met hem bespreken.

De belastingdienst stelt lastige vragen als uw administratie niet op orde is of wanneer zij de indruk heeft dat u zaken verzwijgt of in strijd met de waarheid opgeeft. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm is vrij, de belastingdienst is daar alleen maar in geintresseerd om te kunnen bepalen welke belasting zij moet heffen.

Als uw accountant, boekhouder of administrateur vragen heeft dan is hij of zij bij Ostrea Juristen altijd welkom om die te stellen.

Zijn er bijkomende kosten waar ik rekening mee moet houden?

Nee er zijn geen bijkomende kosten, Ostrea Juristen streeft naar een helder "alles inclusief" prijsbeleid. Zelfs de eventueele onderhouds kosten voor het eerste jaar, statutenwijzigingen, aandeelhouderswijzigingen documentenaanvraag e.d. zijn daarom altijd (fair use beleid) bij de prijs inbegrepen.


Vragen over de International Business Corporation (IBC)

Zijn op de International Business Corporation (IBC) de fiscale regels zoals die in Nederland gelden betreffende het Afgescheiden Partculier Vermogen (APV) of de Trust niet van toepassing?

Nee, hoewel er op het eerste gezicht wel overeenkomsten met de trust of trustachtige constructies lijken te bestaan is er van een Trust of een APV op geen enkele wijze sprake. Immers is de International Business Corporation (IBC) een samenwerkingsverband tussen de Britse moedermaatschappij en de bestuurder of bestuurders van de onderliggende vennootschappen. Uw belangen bij de vennootschap vloeien utsluitend voort uit uw contractuële rechten als directeur of bestuurder. De aandelen zijn onverkort in handen van de buitenlandse contractpartner, u bent in de zin van de fiscale wetgeving in Nederland op geen enkele wijze als Ulitimate Beneficial Owner (UBO) of aandeelhouder aan te merken.

De International Business Corporation (IBC) bestaat uit een Britse holding-maatschappij (Ltd.) die wordt ondergebracht in een beheersmaatschappij waarvan de aandelen worden gehouden in een offshore structuur. Dankzij de internationale regelgeving waar deze structuur aan is onderworpen wordt de hoogst mogelijke graad van bescherming voor directie en bestuurders van de onderliggende ondernemingen gegarandeerd. Volledige erkenning door Engeland en verdragen tussen Nederland, Engeland en de EU bieden deze structuur alle voordelen van de Europese Unie zonder de nadelen daarvan zoals het gemorrel aan het bankgeheim, informatieplicht en bronheffing.

Voor uw accountant of fiscaal adviseur is het in dit verband van belang te weten dat op geen enkele wijze sprake is van een trust of een toe te rekenen "Afgescheiden Particulier Vermogen (APV)", en dat er ook geen clausulering of side-letters worden opgemaakt. De Nederlandse directie van de vennootschappen is, ook in de zin van de Nederlandse belastingwetgeving en het aangifteformulier inkomstenbelasting, op geen enkele wijze bij de moedermaatschappij, een trust, een APV of een trustvermogen betrokken.


Vragen over het DGA salaris

Wat is een DGA Salaris?

Het DGA salaris is het minimale salaris waarover een directeur, die 5 procent of meer van de aandelen van een bv bezit, inkomsten belasting moet betalen, dit is ongeacht of dat salaris ook daadwerkelijk aan de directeur is uitbetaald. In 2020 bedraagt het DGA salaris € 46.000,- bruto per jaar.

De belastingdienst stelt dat ik een DGA salaris moet onttrekken uit de onderneming, klopt dit?

Wanneer u een belang van 5% of meer houdt in de vennootschap waar u directeur van bent, dan is deze stelling juist. Wanneer het aandelen vermogen van de onderneming waarin u het bestuur voert niet door u (direct of indirect) gehouden wordt bent u in beginsel vrijgesteld van deze salaris eis. Hier bestaan enkele uitzonderingen op, als u de stelling van de belastingdienst aan ons toezend kunnen wij deze kosteloos voor u beoordelen.

Kan ik een DGA salaris voorkomen?

U hoeft geen DGA salaris te nemen uit de vennootschap indien u niet als aandeelhouder of middelijk aandeelhouder een belang heeft in de vennootschap waar u directeur van bent.

Ostrea biedt u de mogelijkheid om als directeur te ondernemen in een ondernemingsstructuur waarin u op geen enkele wijze als aandeelhouder of middelijk aandeelhouder bent aan te merken. In die situatie bent u als directeur niet verplicht om een DGA salaris uit de vennootschap te onttreken of daar belasting over af te dragen.